Dostęp do sieci

Zasady zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Sferia S.A.

I. Zapewnienie infrastruktury telekomunikacyjnej w tym elementów sieci telekomunikacyjnej niezbędnych do korzystania z usług zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Sferia S.A. oraz zapewnienie połączenia sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych udogodnień z nimi związanych

A. Lokalizacja fizycznych punktów styku sieci.

 • Zakończenie sieci operatora realizowane jest na przełącznicy DDF lub ODF w zależności od wybranego interfejsu (patrz: specyfikacja interfejsów dopuszczonych do realizacji punktu styku sieci).
 • Adres FPSS: Warszawa, ul. Pawia 55, I piętro.

B. Sposób realizacji Punktu Styku Sieci ("PSS")

1. Operator wnioskujący o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego może dokonać połączenia sieci z siecią Sferia S.A. w następujący sposób:
1) za pomocą własnych Łączy Telekomunikacyjnych;
2) z wykorzystaniem Łączy Telekomunikacyjnych innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego:
a) wykorzystanie Łączy Telekomunikacyjnych innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (którego sieć telekomunikacyjna jest połączona z Siecią Sferia S.A. i którego urządzenia znajdują się w obiekcie Sferia S.A.) może nastąpić, jeżeli:
- istnieją odpowiednie uwarunkowania techniczne i ekonomiczne po stronie Sferia S.A.,
- przedsiębiorca telekomunikacyjny, o którym mowa powyżej zawarł ze Sferia S.A. umowę, w której określono taką możliwość oraz Operator przedstawi Sferia S.A. pisemną zgodę takiego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na udostępnienie swojej infrastruktury Operatorowi w celu realizacji PSS ze Sferia S.A.
b) w przypadku konieczności umieszczenia przez Operatora własnych urządzeń technicznych w obiekcie Sferia S.A., Operator zobowiązany jest przedstawić Sferia S.A. projekt techniczny do akceptacji; umieszczenie urządzeń technicznych w obiekcie Sferia S.A. odbywa się na podstawie uprzednio pisemnie zaakceptowanego przez Sferia S.A. projektu technicznego,
2. Sferia S.A. może odmówić realizacji Punktu Styku Sieci przy zastosowaniu określonego sposobu połączenia Sieci Stron lub zainstalowania urządzeń Operatora w przypadku braku możliwości technicznych.
3. Po uzyskaniu akceptacji projektu technicznego dla sposobu realizacji Punktu Styku Sieci, Operator opracowuje harmonogram prac związanych z realizacją Punktu Styku Sieci i przedstawia go do akceptacji Sferia S.A. o przewidziane w harmonogramie, o którym mowa wyżej prace związane z instalacją urządzeń Operatora będą realizowane przez Operatora po nadzorem technicznym pracowników Sferia S.A. o wysokość opłaty należnej Sferia S.A. za nadzór techniczny sprawowany przez pracowników Sferia S.A. określona jest w Punkcie E "Opłaty za realizację i korzystanie z punktu styku sieci".

C. Zasady korzystania z sieci telekomunikacyjnej SFERIA S.A.

 • Operator składa pisemne zapytanie do Sferia S.A. o możliwość skorzystania z jej sieci,
 • Sferia S.A. w ciągu 14 dni roboczych udziela pisemnej odpowiedzi na zapytanie,

określając ewentualne warunki techniczne i organizacyjne wykorzystania swojej sieci telekomunikacyjnej,
Po akceptacji warunków wykorzystania sieci telekomunikacyjnej Sferia S.A. przez Operatora, strony w ciągu 60 dni roboczych uzgadniają treść umowy.

D. Funkcje Sieci

 • Transmisja głosu wykorzystująca radiową pętlę abonencka CDMA.
 • Transmisja sygnału faksu.
 • Transmisja danych, w tym dostęp do sieci Internet.

E. Usługi międzyoperatorskie świadczone w sieci SFERIA S.A.

 • Usługi zakończenia połączenia w sieci SFERIA S.A.:

- zakończenie połączeń w sieci Sferia S.A. z dostępem nomadycznym w strefie 22,

 • Usługi związane z połączeniem sieci:

- wywiad techniczny,
- nadzór techniczny
- uruchomienie punktu styku, pomiary i przekazanie do eksploatacji,
- eksploatacja wiązek łączy,
- kolokacja,
- dostęp do sieci komutacyjnej Sferia S.A.,
- obsługa punktu styku

II. Dostęp do interfejsów lub protokołów niezbędnych dla interoperacyjności usług

A. Specyfikacja interfejsów dopuszczonych do realizacji punktu styku sieci.

Przy budowie i utrzymaniu Punktów Styku Sieci Strony stosują postanowienia zawarte w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 109, poz.709, z późn. zm.), zwanym dalej "Załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia".

W szczególności w ramach współpracy Stron będą stosowane następujące wymagania techniczne:
Dla interfejsu elektrycznego:

 • interface PSS - parametry elektryczne zgodne z ITU-T G.703, impedancja falowa = 120 Ohm, przepływność 2 Mbit/s,
 • przyłączenie Sferia do central następuje poprzez łącza 2 Mbits/s, które są wymagane z uwagi na obecnie stosowane interfejsy w centralach,
 • parametry jakościowe zgodne z ITU-T M.2100, M.2101 oraz G.821, G.826, G.827,
 • dopuszczalne fluktuacje fazy i przepływności zgodne z ITU-T G.823 i G.921,
 • struktura ramki zgodna z ITU-T G.704 (bity E wykorzystane do kontroli parzystości CRC4) i G.705, modulacja PCM zgodna z ITU-T G.711,
 • stopa błędów poniżej 1 x 10-6,


Ustala się, iż obowiązującym systemem sygnalizacji dla obsługi ruchu pomiędzy centralami stron jest system SS7 ISUP v.1 w wersji polskiej zgodnie z zasadami takimi jak określone w dokumencie "Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla cyfrowych systemów komutacyjnych, dla polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego" - Załącznik nr 5 do Rozporządzenia. Ustalenie warunków przejścia na system sygnalizacji ISUP v.2 nastąpi w trybie roboczym w drodze pisemnych ustaleń pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami Stron. Numery SPC elementów sieciowych Stron będą przekazywane w trybie roboczym. Maksymalny ruch przypadający na 1 (jedno) łącze z sygnalizacją SS7 wynosi 0.2 Erl.-B. Interfejs elektryczny musi spełniać standardy określone w zaleceniach ITU-T G.703 - przepustowość 2 Mbit/s, oporność 120 Ohm.
Dla interfejsu optycznego:
STM-1, zgodny z zaleceniem ITU-T G.957 (w przypadku realizacji PSS z wykorzystaniem własnej transmisji Operatora),

Sieci Stron synchronizowane będą do odpowiednich sygnałów PRC/SSU zgodnie z obowiązującymi wymaganiami na synchronizację sieci telekomunikacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wartość liczbowa współczynnika efektywności sieci - (NER) zgodnie z ITU-T (E.425), liczona w GNR każdego dnia na wiązce w każdym Punkcie Styku Sieci będzie nie mniejsza niż 95%;

rys_wzor
sANS = połączenie odebrane
EUSER = połączenie niedoszłe do skutku z przyczyn dotyczących Abonenta
ATOTAL wszystkie wywołania

* Przesłanie wiadomości REL z kodem przyczyny ReleaseCause=14 powoduje, iż połączenie jest traktowane jako połączenie niedoszłe do skutku z przyczyn dotyczących Abonenta.

III. Opłaty

A. Opłaty za realizację i korzystanie z punktu styku sieci.

1. Opłaty za wydanie warunków technicznych.

rys_wyw_tech

2. Opłata za nadzór techniczny.

rys_nadz_tech

3. Opłaty za uruchomienie punktu styku, pomiary i przekazanie do eksploatacji.

rys_usluga_ur_pol_sieci

4. Opłaty związane z eksploatacją wiązek łączy.
rys_ekspl_wiazek_laczy

5.Opłaty abonamentowe za kolokację.

rys_ab_kolokacja

6. Opłaty za wykorzystanie portów 2Mb/s.

rys_abon_d_sieci_kom

7.Opłaty związane z obsługą punktu styku.

rys_polaczenie_sieci_w_trybie_kolokacji

B. Opłaty za zakończenie połączeń z dostępem nomadycznym w sieci SFERIA S.A.

1. Opłaty za ruch międzysieciowy stosuje się do połączeń skutecznych.

2. W naliczaniu opłat stosuje się okresy taryfikacyjne:
Okresy taryfikacyjne:
T - od godziny 0:00 do godziny 24:00 we wszystkie dni:

3. Usługi zakończenia połączeń z dostępem nomadycznym w Sieci SFERIA S.A.:

rys_zak_polaczen

Wszelkie wskazane powyżej opłaty są opłatami netto i zostaną powiększone o należny podatek VAT.

4. Całkowita opłata za ruch międzysieciowy w okresie rozliczeniowym równa się sumie opłat za wszystkie połączenia zrealizowane w poszczególnych okresach taryfikacyjnych (opłaty te oblicza się mnożąc sumaryczny czas wszystkich zrealizowanych połączeń w danym okresie taryfikacyjnym z dokładnością do jednej sekundy przez odpowiednią stawkę z tabeli w pkt. 3).