Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez SFERIA S.A. Twoich danych osobowych. Powierzone nam dane osobowe są dla nas ważne i pozostają pod szczególną ochroną, ponieważ jest to sfera Twojej prywatności.

Równocześnie dane te są nam potrzebne do tego, aby prawidłowo świadczyć dla Ciebie usługi i w innych celach określonych przepisami. Przetwarzanie danych osobowych oznacza różne czynności, takie jak zbieranie danych, ich zapisywanie i przechowywanie, opracowywanie danych już zebranych, jak również ich zmienianie, w tym poprawianie i aktualizacja. Przetwarzaniem będzie także udostępnianie Ci tych danych czy wreszcie ich usuwanie. Robimy to sami lub przy pomocy starannie wybranych przez nas podwykonawców. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów o kategoriach danych, które przetwarzamy, celach tego przetwarzania oraz o kategoriach podmiotów, z którymi współpracujemy. Znajdziesz też informację o swoich prawach do Twoich danych osobowych.

Informacja ta sporządzona została na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych „RODO”*. Sugerujemy, abyś dokładnie ją przeczytał; nie wymaga ona od Ciebie żadnych innych działań ani kontaktu ze SFERIA S.A.

W rozumieniu RODO, SFERIA S.A. jest administratorem powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych, co oznacza, że dbamy o Twoje dane i pilnujemy, aby były bezpieczne i wykorzystywane zgodnie z prawem oraz Umową zawartą między nami.

I. Jakie dane przetwarzamy i dlaczego

Twoje dane osobowe mamy, ponieważ podałeś nam je przy zamawianiu naszych usług, przy zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, uzyskaliśmy je w trakcie świadczenia Ci usług lub przekazałeś nam je w inny sposób i wyraziłeś zgodę na ich wykorzystanie (np. na formularzu na stronie www, wykazując zainteresowanie usługami naszymi lub naszych partnerów).

Zgodnie z RODO część z tych danych przetwarzamy bez konieczności uzyskiwania Twojej osobnej zgody, ponieważ potrzebne jest to do wykonania wiążącej nas Umowy lub wynika z naszego uzasadnionego interesu prawnego. W innych sytuacjach dane przetwarzamy ściśle na podstawie Twojej zgody i w jej zakresie.

W celu zawarcia Umowy pozyskujemy od Ciebie wymagane zgodnie z obowiązującym formularzem następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dane opcjonalne – na podstawie Twojej zgody – tj. adres do korespondencji, adres do fakturowania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, które ułatwią nam wykonywanie usług w czasie obowiązywania Umowy.

Możesz również upoważnić nas do:

 • przekazywania Twoich danych osobowych, wyłącznie dla celów postępowania wyjaśniającego w związku z procesem weryfikacji płatniczej oraz występowania do biur informacji gospodarczej, w szczególności do: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej SA, w celu pozyskania informacji gospodarczych oraz do Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków Polskich, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących Twojej osoby,
 • udostępnienia Twoich danych osobowych (wg uzgodnień operatorów) innym operatorom telekomunikacyjnym w celu uzyskania informacji o sytuacji ewentualnego nieregulowania płatności za usługi telekomunikacyjne świadczone przez tych operatorów na Twoją rzecz lub o ewentualnym zgłoszeniu utraty dokumentu tożsamości,
 • umieszczenia Twoich danych w ogólnokrajowych spisach abonentów oraz na udostępnienie Twojego numeru innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych,
 • wykorzystania Twojego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail z użyciem urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego, w tym do przesyłania informacji handlowych o produktach, usługach, promocjach i ofertach specjalnych przygotowanych przez nas lub przez współpracujące z nami podmioty wchodzące w skład Grupy Cyfrowy Polsat,
 • udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym adresu e-mail lub numeru telefonu kontaktowego podmiotom współpracującym z nami, wchodzącym w skład Grupy Cyfrowy Polsat, w celu marketingu produktów i usług tych podmiotów.

W trakcie obowiązywania Umowy i świadczenia Ci usług pozyskujemy również inne Twoje dane, tj. adres IP, bieżące użycie, dane bilingowe (retencyjne), kaucję, kwotę zadłużenia (kwota zaległej płatności, kwota windykacji), lokalizację (BTS), lokalizację (wyliczone miejsce), markę (typ, model) telefonu, numer IMEI, numer karty SIM, symbol klienta systemie billingowym, numer rachunku bankowego, PIN, TELEKOD, PUK, saldo klienta, które uzyskujemy dzięki korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, z naszych usług i systemów bilingowych lub urządzeń.

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych jest osobą specjalnie dedykowaną do kontaktu z Tobą w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i w realizacji Twoich praw. Kontakt możliwy jest poprzez e-mail: ido@sferia.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: SFERIA S.A., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w SFERIA S.A. pełni Pan Artur Charzyński.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Poniżej wskazujemy, w jakim celu przetwarzamy Twoje Dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania:

 • w celu zawarcia umowy świadczenia usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą zgłoszonego przez Infolinię lub na stronie www.sferia.pl (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); cel ten obejmuje również ocenę Twojej wiarygodności finansowej, aby lepiej dopasowa
 • ofertę do warunków umownych, jakie Ci zaproponujemy;
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami Umowy, w tym: zapewnienia poprawności działania usług, wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, zapewnienie bezpieczeństwa sieci (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony przepisem prawa lub decyzją indywidualną urzędu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych, np. w celu doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów, między innymi na podstawie zgłaszanych przez Ciebie uwag i zbierania opinii a także w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji potrzebnych do potwierdzenia konkretnych okoliczności, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu określenia, domagania się lub obrony przed żądaniami (roszczeniami), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu badania Twojego zadowolenia i określania jakości usług, z których korzystasz, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu bezpośredniego oferowania Ci produktów i usług (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu bezpośredniego oferowania Ci (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), co jest prawnie uzasadnionym interesem naszym jak i naszych partnerów, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, z których korzystamy, by świadczyć usługi na Twoją rzecz, w szczególności: podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne, utrzymania sieci, pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, obsługujących korespondencję i wpierających nas w procesie obsługi, firmom księgowym, audytorom, doradcom prawnym, i agencjom marketingowym;
 • innym administratorom danych przetwarzających dane w swoim imieniu: firmom prowadzących działalność pocztową i kurierską, bankom i instytucjom prowadzącym działalność płatniczą, firmom nabywającym wierzytelności, Prezesowi Urzędu Komunikacji w przypadku przenoszenia numeru do naszej sieci, biurom informacji gospodarczych przy zawieraniu Umowy, innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych;
 • innym niezależnym odbiorcom: podmiotom z Grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat oraz podmiotom powiązanym i partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług przechowujemy przez okres niezbędny do jej zawarcia oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
2. W razie zawarcia Umowy Twoje dane przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy.
3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb obsługi Twoich usług oraz marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż ustalimy, że się zdezaktualizowały, zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu albo cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

VII. Twoje prawa:

Przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) Prawo do usunięcia danych:
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych:
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie. Możesz również zgłosić takie żądanie gdy nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich żądań. Żądanie takie możesz zgłosić w szczególności na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Sprzeciw „marketingowy’’:
Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
f) Prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Umowy lub Twojej zgody. Możesz też polecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Może to być równoznaczne z utratą prawa do korzystania z określonej oferty lub zniżek. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres naszej siedziby: SFERIA SA, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, poprzez email: wnioskirodo@sferia.pl, zadzwoń pod numer Działu Obsługi Klienta 5555 (bezpłatny z telefonów Sferii) lub 22 4974538, numery dostępne przez całą dobę,  , nadaj fax na numer: 22 838 18 00 lub udaj się do naszego Salonu Firmowego w Warszawie przy ulicy Dzielnej 58 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00). Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię zidentyfikować a wniosek składany pisemnie lub przesyłany na adres e-mail, musi być opatrzony Twoim własnoręcznym podpisem.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolnym, ale niezbędnym warunkiem do zawarcia Umowy. Jeżeli nie podasz danych, nie będziemy mogli zawrzeć Umowy.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE