Od 12 września 2018 r. zmiana Regulaminów - zniesienie stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie UKE2018-08-20


SFERIA S.A. informuje, iż w związku ze zniesieniem stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie UKE w drodze ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1118), z dniem 12 września 2018 r. ulegną zmianie zapisy:

  • Regulaminu świadczenia przez mobilną sieć SFERIA S.A. usług telekomunikacyjnych w wariancie Telefonii Nomadycznej, Telefonii Nomadyczno-Komórkowej i Telefonii Komórkowej”, oraz

  • Regulaminu świadczenia przez mobilną sieć SFERIA S.A. usług dostępu do sieci Internet”.Zmiany zostały zaznaczone w treści poniżej załączonych Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez SFERIA S.A.


Podkreślamy, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie).

Z uwagi na to, że zmiany wynikają wyłącznie i bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, zmiana zostaje, na podstawie art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 243 z późn. zm.), opublikowana na stronie internetowej SFERIA S.A. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej Umowy abonenckiej w terminie do 19 września 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorców regulaminów do obowiązującego stanu prawnego, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego. Brak pisemnego wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych i akceptację zmienionych Regulaminów.