Od 25 maja 2018 r. zmiana Regulaminu oraz Umów w ramach usług telefonicznych2018-04-23

SFERIA S.A. informuje, iż w celu zapewnienia jak najlepszej jakości Usług dostarczanych Państwu, Dostawca Usług korzystając z partnerów technologicznych stale rozwija i modernizuje wykorzystywaną sieć telekomunikacyjną. Rozwój i optymalizacja sieci telekomunikacyjnej pozwalają na zapewnienie Państwu nowoczesnych usług w miejscach, w których jesteście Państwo tymi usługami zainteresowani. W związku z powyższym oraz zgodnie ze stosowanymi przez Sferia S.A. mechanizmami technicznymi, odpowiednimi dla zmodernizowanej i skonfigurowanej optymalnie sieci telekomunikacyjnej naszego partnera technologicznego, z dniem 25 maja 2018 r. ulegną zmianie zapisy definicji "Strefy dozwolonego zasięgu" w:
  • "Regulaminie świadczenia przez mobilną sieć SFERIA S.A. usług telekomunikacyjnych w wariancie Telefonii Nomadycznej, Telefonii Nomadyczno-Komórkowej i Telefonii Komórkowej", oraz
  • Umowach o świadczenie Usług telekomunikacyjnych w ramach Taryf określonych w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych w wariancie Telefonii Nomadycznej, Telefonii Nomadyczno – Komórkowej i Telefonii Komórkowej świadczonych przez SFERIA S.A., w ramach Taryfy Do Wszystkich oraz Taryfy NNS.
Treść proponowanej zmiany §4 pkt 21 w Rozdziale I Definicje Regulaminu:
"21. Strefa dozwolonego zasięgu – obszar w obrębie maksymalnie 3 (trzech) sąsiadujących ze sobą stacji bazowych, w którym zostało rozpoczęte połączenie. Po wyjściu poza ten obszar połączenie może zostać zerwane,"
Podkreślamy, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych Usług.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne, w przypadku braku akceptacji zmian proponowanych w Regulaminie i Umowach przysługuje Państwu do dnia 25 maja 2018 r., prawo do wypowiedzenia Umowy, bez prawa Dostawcy Usług do dochodzenia od Państwa za rozwiązanie Umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta, zwrotu ulg udzielonych zgodnie z Umową, Regulaminem i Ofertą promocyjną, proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca Umowy. Brak pisemnego wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych i akceptację zmienionych Regulaminów i Umów.
 
Jednolity tekst "Regulaminu świadczenia przez mobilną sieć SFERIA S.A. usług telekomunikacyjnych w wariancie Telefonii Nomadycznej, Telefonii Nomadyczno-Komórkowej i Telefonii Komórkowej", z uwzględnieniem powyższych zmian, dostępny jest na stronie https://www.sferia.pl/page/show/18/regulaminy