Zmiany w Regulaminach i Cennikach SFERIA od stycznia 20172016-12-13

Przypominamy, iż w związku ze zmianą przepisów prawa, będących konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników od dnia 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegną obowiązujące Regulaminy oraz Cenniki zgodnie z publikacją na stronie www.sferia.pl z dnia 30 listopada 2016 roku.

Ponadto informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), której głównym założeniem jest wprowadzenie systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, powstałych na tle świadczenia usług telekomunikacyjnych, w taki sposób aby większość tych sporów była zakańczana polubownie, w drodze postępowania przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, od dnia 14 stycznia 2017 roku wprowadza się w REGULAMINIE ŚWIADCZENIA  PRZEZ MOBILNĄ SIEĆ SFERIA S.A. USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W WARIANCIE TELEFONII NOMADYCZNEJ, TELEFONII NOMADYCZNO-KOMÓRKOWEJ I TELEFONII KOMÓRKOWEJ zmianę w § 31b ust. 2 lit. e) oraz dodaje się nowy § 31e [jednolity tekst Regulaminu zawierającego zmiany obowiązujące od 14 stycznia 2017 r.] oraz w  REGULAMINIE ŚWIADCZENIA  PRZEZ MOBILNĄ SIEĆ SFERIA S.A. USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET zmianę w § 30b ust. 2 lit. e) oraz dodaje się nowy     § 30e [jednolity tekst Regulaminu zawierającego zmiany obowiązujące od 14 stycznia 2017 r.]

Z uwagi na to, że zmiany wynikają wyłącznie i bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, zmiana zostaje na podstawie art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 243 z późn. zm.) opublikowana na stronie internetowej SFERIA S.A. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej Umowy abonenckiej w terminie do 14 stycznia 2017 roku. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorców regulaminów do obowiązującego stanu prawnego, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego. Brak pisemnego wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych i akceptację zmienionych Regulaminów.