Rozporządzenie UE 2015/2120 w sprawie dostępu do otwartego Internetu 2016-11-30

SFERIA S.A. informuje, iż w związku ze zmianą przepisów prawa, będących konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników od dnia 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegną obowiązujące Regulaminy oraz Cenniki.

W związku z powyższym, do treści:

1.        REGULAMIN ŚWIADCZENIA  PRZEZ MOBILNĄ SIEĆ SFERIA S.A. USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W WARIANCIE TELEFONII NOMADYCZNEJ, TELEFONII NOMADYCZNO-KOMÓRKOWEJ I TELEFONII KOMÓRKOWEJ wprowadza się następujące zmiany:

a)     W Rozdziale V Warunki świadczenia Usług dodaje się:

- §10a, wyjaśniający w jaki sposób limity ilości danych, prędkość oraz inne parametry jakości usług mogą w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do sieci Internet, a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług oraz w jaki sposób którekolwiek usługi, o których mowa w art. 3 ust. 5 Rozporządzenia, z których korzysta użytkownik końcowy, mogłyby w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do internetu świadczone na rzecz tego użytkownika końcowego, oraz

- §11a §12a, zawierające informację o tym, w jaki sposób środki zarządzania ruchem stosowane przez tego Dostawcę Usług mogłyby wpłynąć na jakość usług dostępu do sieci Internetu, prywatność Abonentów i ochronę ich danych osobowych.

b)    W Rozdziale VI Zobowiązania Stron dodaje się w §16 ust. 3a, określający jakie środki ochrony prawnej przysługują konsumentowi zgodnie z prawem krajowym w przypadku jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do sieci Internet pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi a wykonaniem opisanym w §10a, §11a oraz §12a

 

Tekst jednolity Regulaminu zawierającego zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. 


2.        REGULAMIN ŚWIADCZENIA  PRZEZ MOBILNĄ SIEĆ SFERIA S.A. USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET wprowadza się następujące zmiany:

a)     W Rozdziale V Warunki świadczenia Usług dodaje się:

- §10a, wyjaśniający w jaki sposób limity ilości danych, prędkość oraz inne parametry jakości usług mogą w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do sieci Internet, a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług oraz w jaki sposób którekolwiek usługi, o których mowa w art. 3 ust. 5 Rozporządzenia, z których korzysta użytkownik końcowy, mogłyby w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do internetu świadczone na rzecz tego użytkownika końcowego, oraz

- §11a §12a, zawierające informację o tym, w jaki sposób środki zarządzania ruchem stosowane przez tego Dostawcę Usług mogłyby wpłynąć na jakość usług dostępu do sieci Internetu, prywatność Abonentów i ochronę ich danych osobowych.

c)     W Rozdziale VI Zobowiązania Stron dodaje się w §15 ust. 3a, określający jakie środki ochrony prawnej przysługują konsumentowi zgodnie z prawem krajowym w przypadku jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do sieci Internet pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi a wykonaniem opisanym w §10a, §11a oraz §12a

 

Tekst jednolity Regulaminu zawierającego zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. 

 

3.       REGULAMIN USŁUGI „INTERNET LTE W SFERII” (Kod promocji 2182) w Rozdziale I – OPIS USŁUGI pkt 7 zmianie ulega tabela, określająca szacunkowe maksymalne prędkości transmisji danych w ramach poszczególnych technologii oraz nadaje się nowe brzmienie pkt 8 i 9,  dotyczące szacunkowych maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do sieci Internet oraz tego, w jaki sposób znaczne odstępstwa od odpowiednich deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych mogłyby wpływać na korzystanie przez Abonentów z praw określonych w Regulaminie świadczenia usług

 

Tekst jednolity Regulaminu zawierającego zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. 

 

4.       CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W WARIANCIE TELEFONII NOMADYCZNEJ, TELEFONII NOMADYCZNO-KOMÓRKOWEJ I TELEFONII KOMÓRKOWEJ świadczonych przez SFERIA S.A. w Rozdziale III – WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH zmianie ulega tabela, określająca szacunkowe maksymalne prędkości transmisji danych w ramach poszczególnych technologii oraz w Uwagach i objaśnieniach dodaje pkt 3 i 4,  dotyczące szacunkowych maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do sieci Internet oraz tego, w jaki sposób znaczne odstępstwa od odpowiednich deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych mogłyby wpływać na korzystanie przez Abonentów z praw określonych w Regulaminie świadczenia usług

 

Tekst jednolity Cennika zawierającego zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. 

 

5.       CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W TARYFIE DO WSZYSTKICH dostępnej w ofercie SFERIA S.A. w Rozdziale III – WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH zmianie ulega tabela, określająca szacunkowe maksymalne prędkości transmisji danych w ramach poszczególnych technologii oraz w Uwagach i objaśnieniach wykreśla się dotychczasowy pkt 3 oraz dodaje nowy pkt 3 i 4,  dotyczące szacunkowych maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do sieci Internet oraz tego, w jaki sposób znaczne odstępstwa od odpowiednich deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych mogłyby wpływać na korzystanie przez Abonentów z praw określonych w Regulaminie świadczenia usług

 

Tekst jednolity Cennika zawierającego zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. 

 

6.       CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET XLTE w Rozdziale III – WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH zmianie ulega tabela, określająca szacunkowe maksymalne prędkości transmisji danych w ramach poszczególnych technologii oraz w Uwagach i objaśnieniach wykreśla się dotychczasowy pkt 6 oraz dodaje nowy pkt 6 i 7,  dotyczące szacunkowych maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do sieci Internet oraz tego, w jaki sposób znaczne odstępstwa od odpowiednich deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych mogłyby wpływać na korzystanie przez Abonentów z praw określonych w Regulaminie świadczenia usług

Tekst jednolity Cennika zawierającego zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. 

 

7.       CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych w mobilnej sieci SFERIA S.A.  w Rozdziale III – WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH zmianie ulega tabela, określająca szacunkowe maksymalne prędkości transmisji danych w ramach poszczególnych technologii oraz w Uwagach i objaśnieniach wykreśla się dotychczasowy pkt 5 oraz dodaje nowy pkt 5 i 6,  dotyczące szacunkowych maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do sieci Internet oraz tego, w jaki sposób znaczne odstępstwa od odpowiednich deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych mogłyby wpływać na korzystanie przez Abonentów z praw określonych w Regulaminie świadczenia usług

 

Tekst jednolity Cennika zawierającego zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. 

Z uwagi na to, że zmiany wynikają wyłącznie i bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, zmiana zostaje na podstawie art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 243 z późn. zm.) opublikowana na stronie internetowej SFERIA S.A.. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej Umowy abonenckiej w terminie do 31 grudnia 2016 roku. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorców regulaminów i cenników do obowiązującego stanu prawnego, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego. Brak pisemnego wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych i akceptację zmienionych Regulaminów i Cenników.

Chcielibyśmy podkreślić, iż wszystkie wymienione powyżej zmiany nie wpływają na ceny świadczonych na rzecz Państwa Usług.